Yu's Research Group
School of Materials Science and Engineering.
Center of Electron Microscopy, Zhejiang University.

ABUIABACGAAg1vj2wAUowuL2nQEwuAg4zwU

Qian Yu, Ph.D.

Professor

Department of Materials Science and Engineering, Zhejiang University

Email: yu_qian@zju.edu.cn                                                                         

Click to get more information >>

Qiannan Wang, Ph.D.

Qiannan Wang, Ph.D.

Email: wangqn@zju.edu.cn

ABUIABACGAAgy4v3wAUo0NGvXDCAEjiAGw
Sijing Chen, Ph.D.

Sijing Chen, Ph.D.

Email: 1078475866@qq.com

ABUIABACGAAgpIz3wAUohNP5twcw_wg4jgw
Jingyuan Yan, M.S

Jingyuan Yan, M.S

Email:jingyuan_yan@zju.edu.cn

ABUIABACGAAgwc3F0AUomJaVCDCwGDigFg
Yujie Chen, M.S

Yujie Chen, M.S

Email:21826057@zju.edu.cn

ABUIABACGAAg6Lue8gUou8LtpgQwgBU4wB8
Yan Fang, M.S

Yan Fang, M.S

Email: 21856028@zju.edu.cn

ABUIABACGAAg4unx_gUo0LzFqQMwjwY4rAk
Yuping Zhao, Ph.D

Yuping Zhao, Ph.D

Email: 2487311487@qq.com

ABUIABACGAAgmP-ujAYoqKi1WjD0BzjFCg
Xu Qi, M.S

Xu Qi, M.S

Email: 844609545@qq.com

ABUIABACGAAgtIHvjAYoyNH8jgQw-wk4rg0
Zijiao Zhang, Ph.D.

Zijiao Zhang, Ph.D.

Email: zhangzijiao@zju.edu.cn

ABUIABACGAAgtoj3wAUo9NuIngQwgCA49Bk
Xiaoqian Fu, Ph.D.

Xiaoqian Fu, Ph.D.

Email: fu_xiaoqian@zju.edu.cn

ABUIABACGAAg5774wAUo8OfJBTCAIDj5Fw
Peng Huang, M.S.

Peng Huang, M.S.

Email: huangpenghz@163.com

ABUIABACGAAg05b3wAUo5JrBQTDABziABQ
Guan Liu, M.S.

Guan Liu, M.S.

Email: 2667296769@qq.com

ABUIABACGAAg6pb3wAUo8tDe5wYwoAU4jgY
Jing Gao, Ph.D

Jing Gao, Ph.D

Email: gj11726057@163.com

ABUIABACGAAgmOqr0AUovZnTvAIwoAY42AQ
Beikai Zhao, Ph.D

Beikai Zhao, Ph.D

Email: Zhaozju@zju.edu.cn

ABUIABACGAAg_PKe8gUooLPctgEw9Q04two
Yajing Song, Ph.D

Yajing Song, Ph.D

Email: 11926070@zju.edu.cn

ABUIABACGAAg0ZSf8gUogIzk6wIwoAs4hw4
Jinghui Men, M.S

Jinghui Men, M.S

Email: 1192922493@qq.com

ABUIABACGAAg6p2f8gUoose4djCjHDjTEQ
Jiawei Zou, Ph.D

Jiawei Zou, Ph.D

Email: jiaweizou69@163.com

ABUIABACGAAg4KGf8gUo_vH4pgEw0AU4wAc