Yu's Research Group
School of Materials Science and Engineering.
Center of Electron Microscopy, Zhejiang University.

ABUIABACGAAg1vj2wAUowuL2nQEwuAg4zwU

Qian Yu, Ph.D.

Professor

Department of Materials Science and Engineering, Zhejiang University

Email: yu_qian@zju.edu.cn                                                                         

Click to get more information >>

Qiannan Wang, Ph.D. Alumna

Qiannan Wang, Ph.D. Alumna

Email: wangqn@zju.edu.cn

ABUIABACGAAgy4v3wAUo0NGvXDCAEjiAGw
Sijing Chen, Ph.D. Alumna

Sijing Chen, Ph.D. Alumna

Email: 1078475866@qq.com

ABUIABACGAAgpIz3wAUohNP5twcw_wg4jgw
Jingyuan Yan, M.S. Alumna

Jingyuan Yan, M.S. Alumna

Email: jingyuan_yan@zju.edu.cn

ABUIABACGAAgwc3F0AUomJaVCDCwGDigFg
Yujie Chen,Ph.D. Alumna

Yujie Chen,Ph.D. Alumna

Email: 21826057@zju.edu.cn

ABUIABACGAAg6Lue8gUou8LtpgQwgBU4wB8
Yan Fang, Ph.D. Alumnus

Yan Fang, Ph.D. Alumnus

Email: 21856028@zju.edu.cn

ABUIABACGAAg4unx_gUo0LzFqQMwjwY4rAk
Yuping Zhao, Ph.D

Yuping Zhao, Ph.D

Email: yupingzhao1126@163.com

ABUIABACGAAg06TnsgYorvbrwgcwkBg4wB8
Xu Qi, M.S. Alumnus

Xu Qi, M.S. Alumnus

Email: 844609545@qq.com

ABUIABACGAAg-JDvrAYoodXSZzDgGzj0IA
Siyuan Peng, M.S

Siyuan Peng, M.S

Email: 375943948@qq.com

ABUIABACGAAggM2ZoQYo5KiIyQIwxgM43QQ
Lijun Zhan, Ph.D Candidate.

Lijun Zhan, Ph.D Candidate.

Email: zhanlijun000@163.com

ABUIABACGAAgsoeIqgYooOXE4gYwjAM4ugQ
Zijiao Zhang, Ph.D. Alumnus

Zijiao Zhang, Ph.D. Alumnus

Email: zhangzijiao@zju.edu.cn

ABUIABACGAAgtoj3wAUo9NuIngQwgCA49Bk
Xiaoqian Fu, Ph.D. Alumna

Xiaoqian Fu, Ph.D. Alumna

Email: fu_xiaoqian@zju.edu.cn

ABUIABACGAAg5774wAUo8OfJBTCAIDj5Fw
Peng Huang, M.S. Alumnus

Peng Huang, M.S. Alumnus

Email: huangpenghz@163.com

ABUIABACGAAg05b3wAUo5JrBQTDABziABQ
Guan Liu, M.S. Alumnus

Guan Liu, M.S. Alumnus

Email: 2667296769@qq.com

ABUIABACGAAg6pb3wAUo8tDe5wYwoAU4jgY
Jing Gao, Ph.D. Alumna

Jing Gao, Ph.D. Alumna

Email: gj11726057@163.com

ABUIABACGAAgmOqr0AUovZnTvAIwoAY42AQ
Beikai Zhao, Ph.D. Alumnus

Beikai Zhao, Ph.D. Alumnus

Email: Zhaozju@zju.edu.cn

ABUIABACGAAg_PKe8gUooLPctgEw9Q04two
Yajing Song, Ph.D. Alumna

Yajing Song, Ph.D. Alumna

Email: 11926070@zju.edu.cn

ABUIABACGAAg36bnsgYozNm1fzC0DTjBEQ
Jinghui Men, M.S. Alumna

Jinghui Men, M.S. Alumna

Email: 1192922493@qq.com

ABUIABACGAAg6p2f8gUoose4djCjHDjTEQ
Zhimin Guo, Ph.D

Zhimin Guo, Ph.D

Email: 2317784426@qq.com

ABUIABACGAAgv8iZoQYo0PjG0AcwqwU44AM
Jiawei Zou, Ph.D

Jiawei Zou, Ph.D

Email: jiaweizou69@163.com

ABUIABACGAAg5ZDvrAYo877IvgYwwBw4hyQ
Fuchen Zhou, M.S

Fuchen Zhou, M.S

Email: 1484156491@qq.com

ABUIABACGAAg4NqZoQYo7P2_-QMwwAM4oAU
Yingjie Zhou, M.S

Yingjie Zhou, M.S

Email: zhouyingjie@zju.edu.cn

ABUIABACGAAgs4_IqgYo4-qkkgMwzAg4ggo