Yu's Research Group
School of Materials Science and Engineering.
Center of Electron Microscopy, Zhejiang University.

Selected Publications

1. Beikai Zhao, Peng Huang, Libo Zhang, Suzhi Li, ZeZhang, Qian Yu*, ScientificReports, 2020 accepted.

2.     SijingChen, Hyun Seok Oh, Bernd Gludovatz, Sang Jun Kim, Eun Soo Park, Ze Zhang,Robert O Ritchie, Qian Yu*, NatureCommunications, volume 11, 1, 2020.

3.     Jing Gao,Jingyuan Yan, Beikai Zhao, Ze Zhang, QianYu*, Nano Research, volume13, 183, 2020.

4.     Qingqing Ding, Yin Zhang, Xiao Chen, Xiaoqian Fu, DengkeChen, Sijing Chen, Lin Gu, Fei Wei, Hongbin Bei, Yanfei Gao, Minru Wen, JixueLi, Ze Zhang, Ting Zhu*, Robert O Ritchie*, QianYu*, Nature, volume 574, 7777,2019.

5. Jing Gao#, Kaifeng Wang#,Xiaoqian Fu, Sijing Chen, Zijiao Zhang, Qiannan Wang, Jingjing Li*, Qian Yu*, AppliedPhysics Letters, volume114,issue 6, 063101, 2019.

6.    Qingqing Ding, Xiaoqian Fu, Dengke Chen, HongbinBei, Bernd Gludovatz, Jixue Li, Ze Zhang, Easo P. George, Qian Yu*, Ting Zhu*, Robert O. Ritchie*, Materials Today, volume 25, 21,2019.

7.    Sijing Chen,Qian Yu*,ScriptaMaterialia, volume 163, 148,2019.

8.    刘冠, 余倩*, 张泽, 电子显微学报, 37,期05, 43, 2018.

9.    Qiannan Wang, Yiping Lu, Qian Yu*, Ze Zhang, Scientific Reports, volume 8, issue 1, 14910, 2018.

10. Xiaoqian. Fu, Xiaolei. Wu, Qian. Yu*, Materials Today Nano, volume 3, 48,2018.

11. Yue Gong #, Yuyang Chen#,Qinghua Zhang#, Fanqi Meng#, Jin An Shi, Xinyu Liu,Xiaozhi Liu, Jienan Zhang, Wang Hao, Jiangyong Wang, Qian Yu*, Ze Zhang, Qiang Xu, Ruijuan Xiao, Yongsheng Hu, Lin Gu*,Hong Li*, Xuejie Huang, Chen Liquan, Nature Communications, volume 9, issue 1, 3341, 2018.

12. Leifeng Liu#, Qingqing Ding#,Yuan Zhong, Ji Zou, Jing Wu, Yu Lung Chiu, Jixue Li, Ze Zhang, Qian Yu*, Zhijian Shen*, MaterialsToday, volume 21, issue 4, 354, 2018.

13. Qingqing Ding, Suzhi Li, Longqing Chen, XiaodongHan, Ze Zhang, Qian Yu*, Jixue Li*, ActaMaterialia, volume 154, 137, 2018.

14. Hangbo Yang, Jinsheng Lu, Pintu Ghosh, Ziyao Chen,Wei Wang, Hui Ye, Qian Yu, Min Qiu,Qiang Li*, Applied Physics Letters, volume 112, 071108, 2018.

15. Ding QQ, Suzhi Li, Longqing Chen, XiaodongHan, Ze Zhang, Qian Yu*, JixueLi*, ActaMaterialia, volume 154, 137-146, 2018.

16. Hangbo Yang, Jinsheng Lu, Pintu Ghosh, Ziyao Chen, Wei Wang, Hui Ye, Qian Yu, Min Qiu, and Qiang Li, Appl. Phys. Letters, volume 112,071108, 2018.

17. Zijiao Zhang, Kaifeng Wang*, JingjingLi, Qian Yu*, WayneCai, ScientificReports, volume 7, 1, 2017

18. Peng Huang, Qian Yu*,Scientific Report, volume 7, 1, 2017.

19. YanJin, YinglingTan, XiaozhenHu, BinZhu   QinghuiZheng, ZijiaoZhang, GuoyingZhu, Qian Yu, Zhong Jin, and Jia Zhu, ACS Appl. Mater. Interfaces, volume 9, 15388, 2017

20. Qinghua Zhang, Xu He, Jinan Shi, Qian Yu*, Ze Zhang, Longqing Chen,Bill Morris, Qiang Xu, Lin Gu*, Ce wen Nan*, Nature Communications, volume 8,104,2017.

21. Qian Yu*, Josh Kacher*, ChristophGammer, Rachel Traylor, Amit Samanta, Zhenzhong Yang, Andrew Minor, Scripta Materialia, volume 140, 9,2017

22. XiaoqianFu, Qingqing Ding, Zhaojun Xu, Tiejun Zhu, QianYu*, Ze Zhang, ScriptaMaterialia, volume 135, 10, 2017,

23.   Zijiao Zhang, Ze Zhang, Hongwei Sheng, ZhangjieWang, Bernd Gludovatz, Ze Zhang, Easo P. George, QianYu*, Scott X. Mao*and Robert O. Ritchie*, Nature Communications, volume 8, 1, 2017.

24.   ZijiaoZhang, Xiaoqian Fu, Qian Yu*,Scott X Mao, Jixue Li and Ze Zhang, Nano Research, volume 9, 2796, 2016.

25.   JingjingLi, Qian Yu,Zijiao Zhang, Wei Xu, and Xin Sun, Applied Physics Letters, volume 108, 201606, 2016.

26.   Sun,Qi; Wang, Zhijie; Zhang, Zijiao; Qian Yu*;Qu, Yan; Zhang, Jingyu; Xiang, Bin*, ACS Applied Materials &Interfaces, volume 8, 2016.6303, 2016.

27.   Josh Kacher, Qian Yu, Claire Chisholm, Christoph Gammer, Andrew M. Minor,In Situ TEM Nanomechanical Testing, Chapter, MEMS andNanotechnology, Volume 5, Part of the series Conference Proceedings of the Societyfor Experimental Mechanics Series pp 9-16, 2016

28.   Qian Yu*, Minmin Mao,Qingjie Li, Xiaoqian Fu, He Tian, Jixue Li, Scott X. Mao, Ze Zhang, NanoLetters, volume 16, 1156, 2016

29.   ZijiaoZhang, Minmin Mao, Jiangwei Wang, Bernd Gludovatz, Ze Zhang, Scott X. Mao, EasoP. George, Qian Yu*& Robert O. Ritchie*, Nature Communications, volume 6, issue1, 1, 2015.

30.   Qian Yu, Raj Mishra, Andrew Minor*, “Size-dependentmechanical properties of Mg nanoparticles used for hydrogen storage”, AppliedPhysics Letters, volume 94, 2062, 2015.

31.   Qian Yu, Andrew Minor, Marc Legros,"In situ TEM nanomechanics", MRS Bulletin, invitedarticle, volume 40, 62, 2015.

32.   Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor,David Rugg, Daryl Chrzan, John Morris, Mark Asta, Andrew Minor*, Science, volume 347, 635, 2015.

33.   Qian Yu*, Hui Wang, Liu-Zhang Ouyang,Yu-Jun Zhao, Jiang-Wen Liu, Wei-Hua Wang*, Min Zhu*, Nano Energy, volume 9, 80, 2014.

34.   Qian Yu, Raj Mishra, John Morris andAndrew Minor*, Philosophical Magazine, volume 94, 2062, 2014.

35.   Qian Yu, Liang Qi, Raj Mishra, Ju Li& Andrew Minor*, Proceedings of the National Academy of Sciences, volume110, 13289, 2013.

36.   Qian Yu*, Jun Sun, John Morris, AndrewMinor, Scripta Materialia, volume, 57, 2013.

37.   Qian Yu, Raja Mishra, Andrew Minor*, JOM,invited article, volume 64, 1235, 2012.

38.   Qian Yu, Liang Qi, Kai Chen, RajMishra, Ju Li, Andrew Minor*, Nano Letters, volume 12, 887, 2012.

39.   Qian Yu*, Suzhi Li, Evan Ma, Jun Sun,Andrew Minor, Applied Physics Letters, volume 100, 063109, 2012.

40.   Qian Yu, Qiaoyan Sun, Jun Sun, LinXiao*, International Journal of Modern Physics B, volume 24, 2466,2010.

41.   Qian Yu, Zhi-Wei Shan, Ju Li, XiaoxuHuang, Lin Xiao, Jun Sun* & Evan Ma*, Nature, volume 463, 335,2010.
Selected Presentations

1. Qian Yu, TMS 2016, February 14-18,Nashville, TennesseeIn Situ TEM Characterization on Deformation of FeCoNiMnCr HighEntropy Alloy (Invited talk).

2. Qian Yu,   TMS 2016, February 14-18, Nashville, TennesseeIn Situ TEM Characterization on Size-related Dislocation Behavior in Mg and Phase Transformation in Ti (Invited talk).

3. Qian Yu, MS&T 2015October 4-8, Columbus, OH:HCP to FCC phase transformation in Titanium (Invited talk).

4. Qian Yu, “In situ TEM Nanomechanics”, The 7th international workshop on materials behavior at the micro- and nano-scale, June 22-25, 2014, Xi’an, China. (Invited talk).

5. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan, John Morris, Mark Asta, Andrew Minor, “In Situ Characterization on Oxygen Impurity Effects in α-Titanium”, TMS Annual Meeting & Exhibition, 2014. San Diego. (Invited talk).

6. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan, John Morris, Mark Asta, Andrew Minor, “The Effect of Oxygen Impurity on the Mechanical Properties and Dislocation Dynamic in α-Titanium”, MRS 2014 Spring. San Francisco. (Invited talk).

7. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan, John Morris, Mark Asta, Andrew Minor, “Oxygen Strengthening Effect in α-Titanium”, MRS 2013 Fall. Boston (Invited talk).

8. Qian Yu, “In Situ Characterization of Mechanical Properties and Deformation Mechanisms of Structural Metals”, Department of Materials Science and Engineering, Stanford University, June, 2013.

9. Qian Yu, “Mechanical Properties and Deformation Mechanisms of Structural Metals at Multiscale”, Department of Materials Science and Engineering, Penn State University, April 24, 2013.

10. Qian Yu, “Multiscale Mechanical Properties of Structural Metals Investigated with In situ TEM”, HEMI center and Department of Mechanical Engineering, The Johns Hopkins University, March 28, 2013.

11. Qian Yu, “Multiscale Mechanical Properties of Structural Metals”, Department of Chemical Engineering & Materials Science, University of California, Davis, April 12, 2013.

12. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, TMS, March 3-6, 2013, San Antonio.

13. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, MRS Fall Meeting, Nov 26-30, 2012, Boston.

14. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, M&M, July 29-Aug 2, 2012, Phoenix.

15. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, TMS, March 10-15, 2012, Orlando.

16. Qian Yu, “Pursuing both high strength and high ductility structural material”, Department of Materials Science and Engineering, MIT, Feb 22, 2012.

17. Qian Yu, Evan Ma, Zhiwei Shan, Ju Li, Xiaoxu Huang, Lin Xiao and Jun Sun, MRS Fall Meeting, Nov. 27-Dec. 1, 2011. Boston, MA.

18. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor. Gordon Research Conference on Physical Metallurgy (GRS), July 30- August 05 2011, Stonehill College, Easton, MA. (Best poster award)

19. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor. Electron Microscopy & Multiscale Modeling. May 22-24, 2011,Tahoe City, CA.

20. Qian Yu, Liang Qi, Kai Chen, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, ASM International Educational Symposium, April 19, 2011, Pollard Auditorium, Oak Ridge, Tennessee. (Invited talk)

21. Qian Yu, Raj Mishra and Andrew Minor, MRS Spring Meeting, 2011, San California.

22. Qian Yu, Raj Mishra and Andrew Minor, TMS 2011 Annual Meeting & Exhibition February 27 - March 3, 2011, San Diego Convention Center, San Diego, California.

23. Qian Yu, Evan Ma, Zhiwei Shan, Ju Li, Xiaoxu Huang, Lin Xiao and Jun Sun. MRS Fall Meeting, Nov. 27-Dec. 1, 2010. Boston, MA.


Patents

Method for fabricating micro/sub-micro sample, J. Sun, W. Chen, Q. Yu, L. Xiao, Patent Number:    2008100176304, China.