Yu's Research Group
School of Materials Science and Engineering.
Center of Electron Microscopy, Zhejiang University.


Selected Publications

1. Xiaoqian Fu, Xudong Wang, BeikaiZhao, Qinghua Zhang, Suyang Sun, Jiangjing Wang, Wei Zhang*, Lin Gu, YangshengZhang, Wenzheng Zhang, Wen Wen, Ze Zhang, Long-qing Chen*, Qian Yu*, En Ma*, Nature Materials, 2021.

2. Beikai Zhao, Qinghua Zhang, Xiaoqian Fu, Dongxu Qiao, LingZhang, Xiao Chen, Lin Gu, Yiping Lu*, QianYu*, Science Bulletin, volume 66, 22, 2021.

3. Zan Li*#, Yi nan Cui#, Wentao Yan#,Di Zhang, Yan Fang, Yujie Chen, Qian Yu, Ge Wang, Heng Ouyang, Chen Fan, Qiang Guo, Ding-Bang Xiong, Shenbao Jin, Gang Sha,Nasr Ghoniem, Ze Zhang*, Morris Wang*, Materials Today, 2021, 1369-7021.

4. Tongtong Shang#, Dongdong Xiao#,Fanqi Meng#, Xiaohui Rong, Xiaozhi Liu, Xinyan Li, Qinghua Zhang, YurenWen, Xuefeng Wang, Dong Su, Yong-sheng Hu, Hong Li, Qian Yu, Ze Zhang, Vaclav Petricek, Lijun Wu*, Lin Gu*, Jian-MinZuo, Yimei Zhu, Ce- Wen Nan, Jing Zhu, Research Square, 2021.

5. Yujie Chen#, Yan Fang#, Xiaoqian Fu, YipingLu, Sijing Chen, Hongbin Bei, Qian Yu*, Journal of Materials Science & Technology, volume 73, 2021.

6. Junxiang Xiang#, Zhi Wang#, MengHuang, Lei Shi, Qian Yu*, Bin Xiang*,Materials Characterization, volume 175, 111051, 2021.

7. Kunpeng Lin, Hailiang Fang, Ang Gao, Hui Yu, Lianjun Wang, Qian Yu, Lin Gu*, Qinghua Zhang,Jianlin Li*, Wan Jiang*, Advance Material, 33, 2007513, 2021.

8. Yanfeng Liu, Xiaoqian Fu, Qian Yu, Mingxiao Zhang, Jian Liu*,Acta Materialia, volume 207, 116687, 2021.

9. Hongyu Jiang#, Jiyu Xu#, QinghuaZhang*, Qian Yu, Laiquan Shen, MingLiu, Yitao Sun, Chengrong Cao, Dong Su, Haiyang Bai, Sheng Meng, Baoan Sun*,Lin Gu*, Weihua Wang, Science Bulletin, volume 66, 13, 2021.

10. Hongyu Jiang, Tongtong Shang, HaijieXian, Baoan Sun, Qinghua Zhang, Qian Yu, Haiyang Bai, Lin Gu*, Weihua Wang, Small Structrues, volume 2, 2, 2021,.

11. Junxiang Xiang, Zhi Wang, Meng Huang, Lei Shi, Qian Yu, Bin Xiang, Materials Characterization, volume 175, 111051, 2021.

12. Qian Yu, Yujie Chen, Yan Fang. ActaMetall Sin, Volume 57, 4, 2021,

13. Beikai Zhao, Peng Huang, Libo Zhang, Suzhi Li,ZeZhang, Qian Yu*, Scientific Reports, volume10, 3086, 2020..

14. SijingChen, Hyun Seok Oh, Bernd Gludovatz, Sang Jun Kim,Eun Soo Park, Ze Zhang,Robert O Ritchie, Qian Yu*, Nature Communications,volume 11, 1, 2020.

15. Jing Gao,Jingyuan Yan, Beikai Zhao, Ze Zhang, QianYu*, Nano Research, volume13, 183, 2020.

16. Qingqing Ding, Yin Zhang, Xiao Chen, Xiaoqian Fu, DengkeChen,Sijing Chen, Lin Gu, Fei Wei, Hongbin Bei, Yanfei Gao, Minru Wen, JixueLi, ZeZhang, Ting Zhu*, Robert O Ritchie*, QianYu*, Nature, volume 574, 7777, 2019.

17. Jing Gao#, Kaifeng Wang#,Xiaoqian Fu,Sijing Chen, Zijiao Zhang, Qiannan Wang, Jingjing Li*, Qian Yu*, Applied Physics Letters, volume114, issue 6, 063101, 2019.

18. Qingqing Ding, Xiaoqian Fu, Dengke Chen, HongbinBei, Bernd Gludovatz, Jixue Li, Ze Zhang, Easo P. George, Qian Yu*,Ting Zhu*, Robert O. Ritchie*, Materials Today, volume25, 21, 2019.

19. Sijing Chen, Qian Yu*, Scripta Materialia, volume 163, 148, 2019.

20. 刘冠, 余倩*, 张泽, 电子显微学报, 37,期05, 43, 2018.

21. Qiannan Wang, Yiping Lu, Qian Yu*, ZeZhang, Scientific Reports, volume 8,issue 1, 14910, 2018.

22. Xiaoqian. Fu, Xiaolei. Wu, Qian. Yu*, Materials Today Nano, volume 3, 48, 2018.

23. Yue Gong #, Yuyang Chen#,QinghuaZhang#, Fanqi Meng#, Jin An Shi, Xinyu Liu,Xiaozhi Liu,Jienan Zhang, Wang Hao, Jiangyong Wang, Qian Yu*, ZeZhang, Qiang Xu, Ruijuan Xiao, Yongsheng Hu, Lin Gu*,Hong Li*,Xuejie Huang, Chen Liquan, Nature Communications, volume 9, issue 1, 3341, 2018.

24. Leifeng Liu#, Qingqing Ding#,Yuan Zhong,Ji Zou, Jing Wu, Yu Lung Chiu, Jixue Li, Ze Zhang, Qian Yu*,Zhijian Shen*, Materials Today, volume 21, issue 4, 354, 2018.

25. Qingqing Ding, Suzhi Li, Longqing Chen, XiaodongHan, ZeZhang, Qian Yu*, Jixue Li*, Acta Materialia, volume 154, 137, 2018.

26. Hangbo Yang, Jinsheng Lu, Pintu Ghosh, Ziyao Chen,Wei Wang, HuiYe, Qian Yu, Min Qiu,Qiang Li*, Applied Physics Letters, volume 112, 071108, 2018.

27. Ding QQ, Suzhi Li, Longqing Chen, XiaodongHan, Ze Zhang, QianYu*, JixueLi*, Acta Materialia, volume 154,137-146, 2018.

28. Hangbo Yang, Jinsheng Lu, Pintu Ghosh, Ziyao Chen, Wei Wang, HuiYe, QianYu, Min Qiu, and Qiang Li, Applied Physics Letters, volume 112,071108, 2018.

29. Zijiao Zhang, Kaifeng Wang*, JingjingLi, Qian Yu*,WayneCai, Scientific Reports, volume 7, 1, 2017

30. Peng Huang, Qian Yu*,Scientific Report, volume 7, 1, 2017.

31. YanJin, YinglingTan, XiaozhenHu, BinZhu   QinghuiZheng, ZijiaoZhang, GuoyingZhu, Qian Yu, ZhongJin, and Jia Zhu, ACS Appl. Mater.Interfaces, volume 9, 15388, 2017

32. Qinghua Zhang, Xu He, Jinan Shi, Qian Yu*,Ze Zhang, Longqing Chen,Bill Morris, Qiang Xu, Lin Gu*, Ce wen Nan*, Nature Communications, volume 8,104,2017.

33. Qian Yu*, JoshKacher*, ChristophGammer, Rachel Traylor, Amit Samanta, ZhenzhongYang, Andrew Minor, Scripta Materialia, volume140, 9,2017

34. XiaoqianFu, Qingqing Ding, Zhaojun Xu, Tiejun Zhu, QianYu*,Ze Zhang, Scripta Materialia, volume 135, 10, 2017,

35. Zijiao Zhang, Ze Zhang, Hongwei Sheng, ZhangjieWang, BerndGludovatz, Ze Zhang, Easo P. George, QianYu*, Scott X.Mao*and Robert O. Ritchie*, Nature Communications, volume 8, 1, 2017.

36. ZijiaoZhang, Xiaoqian Fu, Qian Yu*,Scott XMao, Jixue Li and Ze Zhang, Nano Research, volume 9, 2796,2016.

37. Jingjing Li, Qian Yu,Zijiao Zhang, Wei Xu,and Xin Sun, Applied Physics Letters, volume 108,201606, 2016.

38. Sun, Qi, Wang, Zhijie, Zhang, Zijia,   Qian Yu*, Qu,Yan, Zhang, Jingyu, Xiang, Bin*, ACS Applied Materials&Interfaces, volume 8, 2016.6303, 2016.

39. Josh Kacher, Qian Yu, Claire Chisholm,Christoph Gammer, Andrew M. Minor,In Situ TEM Nanomechanical Testing,Chapter, MEMS andNanotechnology, Volume 5, Part of theseries Conference Proceedings of the Societyfor Experimental MechanicsSeries pp 9-16, 2016

40. Qian Yu*, Minmin Mao,Qingjie Li, XiaoqianFu, He Tian, Jixue Li, Scott X. Mao, Ze Zhang, NanoLetters,volume 16, 1156, 2016

41. Zijiao Zhang, Minmin Mao, Jiangwei Wang, Bernd Gludovatz, ZeZhang, Scott X. Mao, EasoP. George, Qian Yu*& RobertO. Ritchie*, Nature Communications, volume 6, issue1, 1,2015.

42. Qian Yu, Raj Mishra, Andrew Minor*,“Size-dependentmechanical properties of Mg nanoparticles used for hydrogenstorage”, AppliedPhysics Letters, volume 94, 2062,2015.

43. Qian Yu, Andrew Minor, MarcLegros,"In situ TEM nanomechanics", MRS Bulletin,invitedarticle, volume 40, 62, 2015.

44. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor,DavidRugg, Daryl Chrzan, John Morris, Mark Asta, Andrew Minor*, Science,volume 347, 635, 2015.

45. Qian Yu*, Hui Wang, Liu-ZhangOuyang,Yu-Jun Zhao, Jiang-Wen Liu, Wei-Hua Wang*, Min Zhu*, NanoEnergy, volume 9, 80, 2014.

46. Qian Yu, Raj Mishra, John Morris andAndrewMinor*, Philosophical Magazine, volume 94, 2062, 2014.

47. Qian Yu, Liang Qi, Raj Mishra, Ju Li&Andrew Minor*, Proceedings of the National Academy of Sciences, volume110, 13289, 2013.

48. Qian Yu*, Jun Sun, John Morris,AndrewMinor, Scripta Materialia, volume, 57, 2013.

49. Qian Yu, Raja Mishra, Andrew Minor*, JOM, invitedarticle, volume 64, 1235, 2012.

50. Qian Yu, Liang Qi, Kai Chen, RajMishra, JuLi, Andrew Minor*, Nano Letters, volume 12, 887, 2012.

51. Qian Yu*, Suzhi Li, Evan Ma, JunSun,Andrew Minor, Applied Physics Letters, volume 100,063109, 2012.

52. Qian Yu, Qiaoyan Sun, Jun Sun,LinXiao*, International Journal of Modern Physics B,volume 24, 2466,2010.

53. Qian Yu, Zhi-Wei Shan, Ju Li, XiaoxuHuang,Lin Xiao, Jun Sun* & Evan Ma*, Nature, volume463, 335,2010.Selected Presentations

1. Qian Yu, TMS 2016, February 14-18,Nashville, TennesseeIn Situ TEM Characterization on Deformation of FeCoNiMnCrHighEntropy Alloy (Invitedtalk).

2. Qian Yu,   TMS 2016, February 14-18, Nashville,TennesseeIn Situ TEM Characterization on Size-related DislocationBehavior in Mg and Phase Transformation in Ti (Invited talk).

3. Qian Yu, MS&T 2015October 4-8, Columbus,OHHCP to FCCphase transformation in Titanium (Invitedtalk).

4. Qian Yu, “In situ TEM Nanomechanics”, The 7th international workshop on materials behavior at themicro- and nano-scale, June 22-25, 2014, Xi’an, China. (Invited talk).

5. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan, JohnMorris, Mark Asta, Andrew Minor, “InSitu Characterization on Oxygen Impurity Effects inα-Titanium”, TMS Annual Meeting& Exhibition, 2014. San Diego. (Invitedtalk).

6. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan,John Morris, Mark Asta, Andrew Minor, “TheEffect of Oxygen Impurity on the Mechanical Properties and Dislocation Dynamicin α-Titanium”, MRS 2014 Spring. San Francisco. (Invited talk).

7. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan,John Morris, Mark Asta, Andrew Minor, “OxygenStrengthening Effect in α-Titanium”, MRS 2013 Fall. Boston (Invited talk).

8. Qian Yu, “In Situ Characterization of Mechanical Propertiesand Deformation Mechanisms of Structural Metals”, Department of MaterialsScience and Engineering, Stanford University, June, 2013.

9. Qian Yu, “Mechanical Properties and Deformation Mechanisms ofStructural Metals at Multiscale”, Department of Materials Science andEngineering, Penn State University, April 24, 2013.

10. Qian Yu, “Multiscale Mechanical Properties of Structural MetalsInvestigated with In situ TEM”, HEMI center and Department of MechanicalEngineering, The Johns Hopkins University, March 28, 2013.

11. Qian Yu, “Multiscale Mechanical Properties of Structural Metals”,Department of Chemical Engineering & Materials Science, University ofCalifornia, Davis, April 12, 2013.

12. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, TMS, March3-6, 2013, San Antonio.

13. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, MRS FallMeeting, Nov 26-30, 2012, Boston.

14. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, M&M,July 29-Aug 2, 2012, Phoenix.

15. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, TMS, March10-15, 2012, Orlando.

16. Qian Yu, “Pursuing both high strength and high ductilitystructural material”, Department of Materials Science and Engineering, MIT, Feb22, 2012.

17. Qian Yu, Evan Ma, Zhiwei Shan, Ju Li, Xiaoxu Huang, Lin Xiao andJun Sun, MRS Fall Meeting, Nov. 27-Dec. 1,2011. Boston, MA.

18. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor. GordonResearch Conference on Physical Metallurgy (GRS), July 30- August 05 2011,Stonehill College, Easton, MA. (Best posteraward)

19. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor. ElectronMicroscopy & Multiscale Modeling. May 22-24, 2011,Tahoe City, CA.

20. Qian Yu, Liang Qi, Kai Chen, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor,ASM International Educational Symposium, April 19, 2011, Pollard Auditorium,Oak Ridge, Tennessee. (Invitedtalk)

21. Qian Yu, Raj Mishra and Andrew Minor, MRS Spring Meeting, 2011, SanCalifornia.

22. Qian Yu, Raj Mishra and Andrew Minor, TMS 2011 Annual Meeting & Exhibition February 27 - March 3, 2011, San Diego Convention Center,San Diego, California.

23. Qian Yu, Evan Ma, Zhiwei Shan, Ju Li, Xiaoxu Huang, Lin Xiao andJun Sun. MRS Fall Meeting, Nov. 27-Dec. 1,2010. Boston, MA.


Patents

Method for fabricatingmicro/sub-micro sample, J. Sun, W. Chen, Q. Yu, L. Xiao, PatentNumber:    2008100176304, China.