Yu's Research Group
School of Materials Science and Engineering.
Center of Electron Microscopy, Zhejiang University.


Selected Publications

1.    Jingyuan Yan, Sheng Yin, Mark Asta, Robert O. Ritchie, Jun Ding*, Qian Yu*, Nature Communications, volume 13, 2789, 2022.

2.    Sijing Chen#, Fei Liu#, Boyu Liu*, Xiao Chen, Xiaoxing Ke, Manchen Zhang, Xiaochang Tang, Pengfei Guan, Ze Zhang, Zhiwei Shan, Qian Yu*, Materials Today, volume 55, 37-45, 2022.

3.    Jing Gao, JunDing*, Yin Zhang, Ting Zhu, Qian Yu*, Nano Research, volume 15, 3569-3574, 2022.

4.    Ruopeng Zhang,Yujie Chen, Yan Fang, Qian Yu*, MRS Bulletin, volume 47, 186-193, 2022.

5.    Ang Gao, Qinghua Zhang, Xinyan Li,Tongtong Shang, Zhexin Tang, Xia Lu, Yanhong Luo, Jiarun Ding, Wang Hay Kan,Huaican Chen, Wen Yin, Xuefeng Wang, Dongdong Xiao, Dong Su, Hong Li, XiaohuiRong*, Xiqian Yu, QianYu, Fanqi Meng, Cewen Nan, Claude Delmas, Liquan Chen, Yongsheng Hu*,Lin Gu*,Nature Sustainability, volume 5, 214-264, 2022.

6.    Xiaoqian Fu, Xudong Wang, Beikai Zhao, Qinghua Zhang, Suyang Sun, Jiangjing Wang, Wei Zhang*, Lin Gu, Yangsheng Zhang,Wenzheng Zhang, Wen Wen, Ze Zhang, Longqing Chen*, Qian Yu*, En Ma*, Nature Materials, volume21, 290-296, 2022.

7.    Beikai Zhao, Qinghua Zhang, XiaoqianFu, Dongxu Qiao, LingZhang, Xiao Chen, Lin Gu, Yiping Lu*, Qian Yu*, Science Bulletin, volume 66, 22, 2021.

8.    Zan Li*#, Yi nan Cui#,Wentao Yan#,Di Zhang, Yan Fang, Yujie Chen, Qian Yu, Ge Wang, Heng Ouyang, Chen Fan, Qiang Guo, Dingbang Xiong, Shenbao Jin, Gang Sha,Nasr Ghoniem, Ze Zhang*, Morris Wang*, Materials Today, 2021, 1369-7021.

9.    Yujie Chen#, Yan Fang#,Xiaoqian Fu, YipingLu, Sijing Chen, Hongbin Bei, Qian Yu*, Journal of Materials Science &Technology, volume 73, 2021.

10.   JunxiangXiang#, Zhi Wang#, MengHuang, Lei Shi, Qian Yu*, Bin Xiang*, Materials Characterization, volume 175, 111051, 2021.

11.   Kunpeng Lin, Hailiang Fang, Ang Gao, Hui Yu, Lianjun Wang, Qian Yu, Lin Gu*, Qinghua Zhang, Jianlin Li*, Wan Jiang*, Advance Material, 33, 2007513, 2021.

12.   Yanfeng Liu, Xiaoqian Fu, Qian Yu, Mingxiao Zhang, Jian Liu*, Acta Materialia, volume 207, 116687, 2021.

13.   HongyuJiang#, Jiyu Xu#, Qinghua Zhang*, Qian Yu, Laiquan Shen, MingLiu, Yitao Sun, Chengrong Cao, Dong Su, Haiyang Bai, Sheng Meng, Baoan Sun*, Lin Gu*, Weihua Wang, Science Bulletin, volume 66, 13, 2021.

14.   HongyuJiang, Tongtong Shang, HaijieXian, Baoan Sun, Qinghua Zhang, Qian Yu, Haiyang Bai, Lin Gu*, WeihuaWang, Small Structrues, volume 2, 2, 2021,.

15.   Junxiang Xiang, Zhi Wang, Meng Huang, Lei Shi, QianYu, Bin Xiang, Materials Characterization, volume 175, 111051, 2021.

16.   Qian Yu, Yujie Chen, YanFang. ActaMetall Sin, volume 57, 4, 2021,

17.   Beikai Zhao, Peng Huang, Libo Zhang, Suzhi Li, Ze Zhang, Qian Yu*, Scientific Reports, volume 10, 3086, 2020.

18.   SijingChen, Hyun Seok Oh, Bernd Gludovatz, Sang Jun Kim, Eun Soo Park, Ze Zhang, Robert O Ritchie*, Qian Yu*, NatureCommunications,volume 11, 1, 2020.

19.   Jing Gao, Jingyuan Yan, Beikai Zhao, Ze Zhang, QianYu*, Nano Research, volume 13, 183, 2020.

20.   Qingqing Ding, Yin Zhang, Xiao Chen, Xiaoqian Fu, Dengke Chen, Sijing Chen, Lin Gu, Fei Wei, Hongbin Bei, Yanfei Gao, Minru Wen, Jixue Li, Ze Zhang, Ting Zhu*, Robert O Ritchie*, QianYu*, Nature,volume 574, 7777,2019.

21.   Jing Gao#, Kaifeng Wang#, Xiaoqian Fu, Sijing Chen, Zijiao Zhang, Qiannan Wang,Jingjing Li*, Qian Yu*, AppliedPhysics Letters, volume114,issue 6, 063101, 2019.

22.   Qingqing Ding, Xiaoqian Fu, Dengke Chen, Hongbin Bei, Bernd Gludovatz, Jixue Li, Ze Zhang, Easo P. George, Qian Yu*, Ting Zhu*, Robert O.Ritchie*, Materials Today, volume 25, 21, 2019.

23.   Sijing Chen, Qian Yu*, Scripta Materialia, volume 163, 148, 2019.

24.   刘冠, 余倩*, 张泽, 电子显微学报, 37,期05, 43, 2018.

25.   Qiannan Wang,Yiping Lu, Qian Yu*, Ze Zhang, ScientificReports, volume 8, 14910, 2018.

26.   Xiaoqian. Fu,Xiaolei. Wu, Qian. Yu*, MaterialsToday Nano, volume 3, 48, 2018.

27.   Yue Gong #,Yuyang Chen#, Qinghua Zhang#, Fanqi Meng#, JinAn Shi, Xinyu Liu, Xiaozhi Liu, Jienan Zhang, Wang Hao, Jiangyong Wang, Qian Yu*, Ze Zhang, QiangXu, Ruijuan Xiao, Yongsheng Hu, Lin Gu*, Hong Li*, Xuejie Huang, Chen Liquan, Nature Communications, volume 9, 3341, 2018.

28.   Leifeng Liu#,Qingqing Ding#, Yuan Zhong, Ji Zou, Jing Wu, Yulung Chiu, Jixue Li, Ze Zhang, Qian Yu*,Zhijian Shen*, Materials Today, volume 21, 354, 2018.

29.   Qingqing Ding,Suzhi Li, Longqing Chen, Xiaodong Han, Ze Zhang, Qian Yu*, Jixue Li*, Acta Materialia, volume 154, 137,2018.

30.   Hangbo Yang,Jinsheng Lu, Pintu Ghosh, Ziyao Chen, Wei Wang, Hui Ye, Qian Yu, Min Qiu, Qiang Li*, Applied Physics Letters, volume 112, 071108, 2018.

31. Qingqing Ding, Suzhi Li, Longqing Chen, Xiaodong Han, Ze Zhang, QianYu*, Jixue Li*, Acta Materialia, volume 154, 137-146, 2018.

32.   Hangbo Yang, Jinsheng Lu, Pintu Ghosh, ZiyaoChen, Wei Wang, Hui Ye, Qian Yu, Min Qiu, and Qiang Li, Appl. Phys. Letters,volume 112,071108, 2018.

33.   ZijiaoZhang, Kaifeng Wang*, Jingjing Li, Qian Yu*, Wayne Cai, Scientific Reports, volume 7, 1, 2017

34.   Peng Huang, Qian Yu*, Scientific Report, volume 7, 1, 2017.

35.   Yan Jin, Yingling Tan, Xiaozhen Hu, Bin Zhu,Qinghui Zheng, Zijiao Zhang, Guoying Zhu, Qian Yu, Zhong Jin, Jia Zhu, ACS Appl. Mater. Interfaces, volume 9, 15388, 2017.

36.   Qinghua Zhang, Xu He, Jinan Shi, Qian Yu*, Ze Zhang, Longqing Chen, Bill Morris, Qiang Xu, Lin Gu*, Cewen Nan*, Nature Communications, volume 8,104, 2017.

37.   Qian Yu*, JoshKacher*, Christoph Gammer, RachelTraylor, Amit Samanta, Zhenzhong Yang, AndrewMinor, Scripta Materialia,volume140, 9, 2017.

38.   Xiaoqian Fu, Qingqing Ding, Zhaojun Xu, Tiejun Zhu, Qian Yu*, Ze Zhang, Scripta Materialia, volume135, 10, 2017,

39.   Zijiao Zhang, Ze Zhang, Hongwei Sheng, ZhangjieWang, Bernd Gludovatz, Ze Zhang, Easo P. George, QianYu*, Scott X. Mao*and Robert O. Ritchie*, Nature Communications, volume8, 1, 2017.

40.   ZijiaoZhang, Xiaoqian Fu, Qian Yu*,Scott X Mao, Jixue Li and Ze Zhang, Nano Research, volume 9,2796, 2016.

41.   JingjingLi, Qian Yu,Zijiao Zhang, Wei Xu, and Xin Sun, Applied Physics Letters, volume 108, 201606, 2016.

42.   Qi Sun, Zhijie Wang; Zijiao Zhang,Qian Yu*;YanQu, Jingyu Zhang, Bin Xiang *, ACS Applied Materials & Interfaces, volume 8, 6303, 2016.

43. Josh Kacher, Qian Yu, Claire Chisholm, Christoph Gammer, Andrew M. Minor, MEMS and Nanotechnology, volume 5, 9-16, 2016.

44.   Qian Yu*, Minmin Mao, Qingjie Li, Xiaoqian Fu, He Tian, Jixue Li, Scott X. Mao, Ze Zhang, NanoLetters, volume 16, 1156, 2016

45.   ZijiaoZhang, Minmin Mao, Jiangwei Wang, Bernd Gludovatz, Ze Zhang, Scott X. Mao, EasoP. George, Qian Yu*& Robert O. Ritchie*, Nature Communications, volume 6, 1,2015.

46.   Qian Yu, Raj Mishra, Andrew Minor*, Applied Physics Letters, volume 94, 2062, 2015.

47.   Qian Yu, Andrew Minor, Marc Legros, MRS Bulletin, volume 40, 62, 2015.

48.   Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan, John Morris, Mark Asta, Andrew Minor*, Science, volume 347, 635, 2015.

49.   Qian Yu*, Hui Wang, Liuzhang Ouyang, Yujun Zhao, Jiangwen Liu,Weihua Wang*, Min Zhu*, Nano Energy, volume 9, 80, 2014.

50.   Qian Yu, Raj Mishra, John Morris, Andrew Minor*, Philosophical Magazine, volume 94, 2062, 2014.

51.   Qian Yu, Liang Qi, Raj Mishra, Ju Li, Andrew Minor*, Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 110, 13289, 2013.

52.   Qian Yu*, Jun Sun, John Morris, Andrew Minor, Scripta Materialia, volume, 57, 2013.

53.   Qian Yu, Raja Mishra, Andrew Minor*, JOM, volume 64, 1235, 2012.

54.   Qian Yu, Liang Qi, Kai Chen, Raj Mishra, Ju Li, Andrew Minor*, Nano Letters, volume 12, 887, 2012.

55.   Qian Yu*, Suzhi Li, Evan Ma, Jun Sun, Andrew Minor, Applied Physics Letters, volume 100, 063109, 2012.

56.   Qian Yu, Qiaoyan Sun, Jun Sun, Lin Xiao*, International Journal of Modern Physics B, volume 24,2466, 2010.

57.   Qian Yu, Zhiwei Shan, Ju Li, Xiaoxu Huang, Lin Xiao, Jun Sun* & Evan Ma*, Nature, volume 463, 335, 2010.
Selected Presentations

1. Qian Yu, TMS 2016, February 14-18,Nashville, TennesseeIn Situ TEM Characterization on Deformation of FeCoNiMnCrHighEntropy Alloy (Invitedtalk).

2. Qian Yu,   TMS 2016, February 14-18, Nashville,TennesseeIn Situ TEM Characterization on Size-related DislocationBehavior in Mg and Phase Transformation in Ti (Invited talk).

3. Qian Yu, MS&T 2015October 4-8, Columbus,OHHCP to FCCphase transformation in Titanium (Invitedtalk).

4. Qian Yu, “In situ TEM Nanomechanics”, The 7th international workshop on materials behavior at themicro- and nano-scale, June 22-25, 2014, Xi’an, China. (Invited talk).

5. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan, JohnMorris, Mark Asta, Andrew Minor, “InSitu Characterization on Oxygen Impurity Effects inα-Titanium”, TMS Annual Meeting& Exhibition, 2014. San Diego. (Invitedtalk).

6. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan,John Morris, Mark Asta, Andrew Minor, “TheEffect of Oxygen Impurity on the Mechanical Properties and Dislocation Dynamicin α-Titanium”, MRS 2014 Spring. San Francisco. (Invited talk).

7. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan,John Morris, Mark Asta, Andrew Minor, “OxygenStrengthening Effect in α-Titanium”, MRS 2013 Fall. Boston (Invited talk).

8. Qian Yu, “In Situ Characterization of Mechanical Propertiesand Deformation Mechanisms of Structural Metals”, Department of MaterialsScience and Engineering, Stanford University, June, 2013.

9. Qian Yu, “Mechanical Properties and Deformation Mechanisms ofStructural Metals at Multiscale”, Department of Materials Science andEngineering, Penn State University, April 24, 2013.

10. Qian Yu, “Multiscale Mechanical Properties of Structural MetalsInvestigated with In situ TEM”, HEMI center and Department of MechanicalEngineering, The Johns Hopkins University, March 28, 2013.

11. Qian Yu, “Multiscale Mechanical Properties of Structural Metals”,Department of Chemical Engineering & Materials Science, University ofCalifornia, Davis, April 12, 2013.

12. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, TMS, March3-6, 2013, San Antonio.

13. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, MRS FallMeeting, Nov 26-30, 2012, Boston.

14. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, M&M,July 29-Aug 2, 2012, Phoenix.

15. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, TMS, March10-15, 2012, Orlando.

16. Qian Yu, “Pursuing both high strength and high ductilitystructural material”, Department of Materials Science and Engineering, MIT, Feb22, 2012.

17. Qian Yu, Evan Ma, Zhiwei Shan, Ju Li, Xiaoxu Huang, Lin Xiao andJun Sun, MRS Fall Meeting, Nov. 27-Dec. 1,2011. Boston, MA.

18. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor. GordonResearch Conference on Physical Metallurgy (GRS), July 30- August 05 2011,Stonehill College, Easton, MA. (Best posteraward)

19. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor. ElectronMicroscopy & Multiscale Modeling. May 22-24, 2011,Tahoe City, CA.

20. Qian Yu, Liang Qi, Kai Chen, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor,ASM International Educational Symposium, April 19, 2011, Pollard Auditorium,Oak Ridge, Tennessee. (Invitedtalk)

21. Qian Yu, Raj Mishra and Andrew Minor, MRS Spring Meeting, 2011, SanCalifornia.

22. Qian Yu, Raj Mishra and Andrew Minor, TMS 2011 Annual Meeting & Exhibition February 27 - March 3, 2011, San Diego Convention Center,San Diego, California.

23. Qian Yu, Evan Ma, Zhiwei Shan, Ju Li, Xiaoxu Huang, Lin Xiao andJun Sun. MRS Fall Meeting, Nov. 27-Dec. 1,2010. Boston, MA.


Patents

Method for fabricatingmicro/sub-micro sample, J. Sun, W. Chen, Q. Yu, L. Xiao, PatentNumber:    2008100176304, China.