Yu's Research Group
School of Materials Science and Engineering.
Center of Electron Microscopy, Zhejiang University.

Selected Publications

1. Yajing Song, Bozhao Zhang, Tianxin Li, Xiaoqian Fu, Jiawei Zou, Yujie Chen, Yan Fang, Qinghua Zhang, Lin Gu, Yiping Lu, Guang Yang, Suya Liu, Haifeng Wang, Jun Ding, Qian Yu, Dynamic Homogenization of Internal Strain in Multi-Principal Element Alloy via High-Concentration Doping of Oxygen with Large Mobility. Small Methods. 2023 Oct 6:e2300871.

2. Yajing Song, Tianxin Li, Xiaoqian Fu, Zijiao Zhang, GuanSheng, Yihan Zhu, Yiping Lu, Qian Yu*,Dislocation-twin interaction in medium entropy alloycontaining a high density of oxygen interstitials, Journal of Alloys and Compounds, volume 947, 169522, 2023.

3. Jinghui Men, Xiaoqian Fu, Qian Yu*, Transportation of dislocation plasticity in adual-phase TiMo alloy,Scientific Reports, volume 13(1), 1-6, 2023.

4. Yujie Chen#, Yan Fang#, Ruixin Wang#, Yu Tang*, Shuxin Bai, Qian Yu*, Achieving high strength and ductility in high-entropyalloys via spinodal decomposition-induced compositional heterogeneity,Journal of Materials Science Technology, volume 141, 149-154, 2023.

5. Jiawei Zou, Xiaoqian Fu, Yajing Song, Tianxin Li, Yiping Lu, Ze Zhang, Qian Yu*, High strength anddeformation stability achieved in CrCoNi alloy containing deformable oxides,   Journal of Materials Science Technology,volume 134, 89-94, 2023.

6. Yuping Zhao, Xiaoqian Fu, Yiping Lu, Qian Yu*,Achieving high strength and deformability in a highentropy alloy containing the multiscale phase structure,Materials Today Nano, volume 20,100263, 2022.

7. Jingyuan Yan, Sheng Yin, Mark Asta,Robert O. Ritchie, Jun Ding*, Qian Yu*, Nature Communications, volume13, 2789, 2022.

8. Sijing Chen#, Fei Liu#, Boyu Liu*,Xiao Chen, Xiaoxing Ke, Manchen Zhang, Xiaochang Tang, Pengfei Guan, Ze Zhang,Zhiwei Shan, Qian Yu*, Materials Today,volume 55,37-45, 2022.

9. Jing Gao, JunDing*, Yin Zhang, Ting Zhu, Qian Yu*, Nano Research, volume 15,3569-3574, 2022.

10. Ruopeng Zhang,Yujie Chen, Yan Fang, Qian Yu*, MRS Bulletin,volume 47,186-193, 2022.

11. Ang Gao, Qinghua Zhang, Xinyan Li,Tongtong Shang, ZhexinTang, Xia Lu, Yanhong Luo, Jiarun Ding, Wang Hay Kan,Huaican Chen, Wen Yin,Xuefeng Wang, Dongdong Xiao, Dong Su, Hong Li, XiaohuiRong*, Xiqian Yu, QianYu, FanqiMeng, Cewen Nan, Claude Delmas, Liquan Chen, Yongsheng Hu*,Lin Gu*, Nature Sustainability,volume 5,214-264, 2022.

12. Xiaoqian Fu, Xudong Wang, BeikaiZhao, Qinghua Zhang, Suyang Sun, Jiangjing Wang, Wei Zhang*, Lin Gu, YangshengZhang, Wenzheng Zhang, Wen Wen, Ze Zhang, Long-qing Chen*, Qian Yu*, En Ma*, Nature Materials, 2021.

13. Beikai Zhao, Qinghua Zhang, Xiaoqian Fu, Dongxu Qiao, LingZhang, Xiao Chen, Lin Gu, Yiping Lu*, QianYu*, Science Bulletin, Volume 66, 22, 2021.

14. Zan Li*#, Yi nan Cui#, Wentao Yan#,Di Zhang, Yan Fang, Yujie Chen, Qian Yu,Ge Wang, Heng Ouyang, Chen Fan, Qiang Guo, Ding-Bang Xiong, Shenbao Jin, Gang Sha,Nasr Ghoniem, Ze Zhang*, Morris Wang*, Materials Today, 2021, 1369-7021.

15. Tongtong Shang#, Dongdong Xiao#,Fanqi Meng#, Xiaohui Rong, Xiaozhi Liu, Xinyan Li, Qinghua Zhang,Yuren Wen, Xuefeng Wang, Dong Su, Yong-sheng Hu, Hong Li, Qian Yu, Ze Zhang, Vaclav Petricek, Lijun Wu*, Lin Gu*, Jian-MinZuo, Yimei Zhu, Ce- Wen Nan, Jing Zhu,ResearchSquare, 2021.

16. Yujie Chen#, Yan Fang#, Xiaoqian Fu, YipingLu, Sijing Chen, Hongbin Bei, Qian Yu*, Journalof Materials Science & Technology, Volume 73, 2021.

17. Junxiang Xiang#, Zhi Wang#, MengHuang, Lei Shi, Qian Yu*, Bin Xiang*,MaterialsCharacterization, Volume 175, 111051, 2021.

18. Kunpeng Lin, Hailiang Fang, Ang Gao, Hui Yu, Lianjun Wang, Qian Yu, Lin Gu*, Qinghua Zhang,Jianlin Li*, Wan Jiang*, Advance Material, 33, 2007513, 2021.

19. Yanfeng Liu, Xiaoqian Fu, Qian Yu, Mingxiao Zhang, Jian Liu*,ActaMaterialia, Volume 207, 116687, 2021.

20. Hongyu Jiang#, Jiyu Xu#, QinghuaZhang*, Qian Yu, Laiquan Shen, MingLiu, Yitao Sun, Chengrong Cao, Dong Su, Haiyang Bai, Sheng Meng, Baoan Sun*,Lin Gu*, Weihua Wang, Science Bulletin, Volume 66, 13, 2021.

21. Hongyu Jiang, Tongtong Shang, HaijieXian, Baoan Sun, Qinghua Zhang, Qian Yu, Haiyang Bai, Lin Gu*, Weihua Wang, SmallStructrues, Volume 2, 2, 2021,.

22. Junxiang Xiang, Zhi Wang, Meng Huang, Lei Shi, Qian Yu, Bin Xiang, MaterialsCharacterization, Volume 175, 111051, 2021.

23. Qian Yu,Yujie Chen, Yan Fang. Acta Metall Sin, Volume 57, 4, 2021,

24. Beikai Zhao, Peng Huang, Libo Zhang, Suzhi Li,ZeZhang, Qian Yu*, ScientificReports, volume10, 3086, 2020..

25. SijingChen, Hyun Seok Oh, Bernd Gludovatz, Sang Jun Kim,Eun Soo Park, Ze Zhang,Robert O Ritchie, Qian Yu*, NatureCommunications, volume 11, 1, 2020.

26. Jing Gao,Jingyuan Yan, Beikai Zhao, Ze Zhang, QianYu*, NanoResearch, volume13, 183, 2020.

27. Qingqing Ding, Yin Zhang, Xiao Chen, Xiaoqian Fu,DengkeChen, Sijing Chen, Lin Gu, Fei Wei, Hongbin Bei, Yanfei Gao, Minru Wen,JixueLi, Ze Zhang, Ting Zhu*, Robert O Ritchie*, QianYu*, Nature, volume 574,7777, 2019.

28. Jing Gao#, Kaifeng Wang#,Xiaoqian Fu,Sijing Chen, Zijiao Zhang, Qiannan Wang, Jingjing Li*, Qian Yu*, AppliedPhysicsLetters, volume114, issue 6, 063101, 2019.

29. Qingqing Ding, Xiaoqian Fu, Dengke Chen, HongbinBei, BerndGludovatz, Jixue Li, Ze Zhang, Easo P. George, Qian Yu*,Ting Zhu*, Robert O. Ritchie*, Materials Today, volume25, 21, 2019.

30. Sijing Chen,Qian Yu*,ScriptaMaterialia, volume163, 148, 2019.

31. 刘冠, 余倩*, 张泽, 电子显微学报, 37,期05,43, 2018.

32. Qiannan Wang, Yiping Lu, Qian Yu*, ZeZhang, Scientific Reports, volume 8,issue 1, 14910, 2018.

33. Xiaoqian. Fu, Xiaolei. Wu, Qian. Yu*, MaterialsToday Nano, volume 3, 48, 2018.

34. Yue Gong #, Yuyang Chen#,QinghuaZhang#, Fanqi Meng#, Jin An Shi, Xinyu Liu,Xiaozhi Liu,Jienan Zhang, Wang Hao, Jiangyong Wang, Qian Yu*, ZeZhang, Qiang Xu, Ruijuan Xiao, Yongsheng Hu, Lin Gu*,Hong Li*,Xuejie Huang, Chen Liquan, Nature Communications, volume9, issue 1, 3341, 2018.

35. Leifeng Liu#, Qingqing Ding#,YuanZhong, Ji Zou, Jing Wu, Yu Lung Chiu, Jixue Li, Ze Zhang, Qian Yu*,Zhijian Shen*, Materials Today, volume21, issue 4, 354, 2018.

36. Qingqing Ding, Suzhi Li, Longqing Chen, XiaodongHan, ZeZhang, Qian Yu*, Jixue Li*, Acta Materialia, volume154, 137, 2018.

37. Hangbo Yang, Jinsheng Lu, Pintu Ghosh, Ziyao Chen,Wei Wang,Hui Ye, Qian Yu, Min Qiu,Qiang Li*, AppliedPhysics Letters, volume 112, 071108, 2018.

38. Ding QQ, Suzhi Li, Longqing Chen, XiaodongHan, ZeZhang, Qian Yu*, JixueLi*, ActaMaterialia,volume 154, 137-146, 2018.

39. Hangbo Yang, Jinsheng Lu, Pintu Ghosh, Ziyao Chen, WeiWang, Hui Ye, Qian Yu, Min Qiu, and Qiang Li, AppliedPhysics Letters, volume 112,071108, 2018.

40. Zijiao Zhang, Kaifeng Wang*, JingjingLi, QianYu*, WayneCai, Scientific Reports, volume 7,1, 2017

41. Peng Huang, Qian Yu*, ScientificReport, volume 7, 1, 2017.

42. YanJin, YinglingTan, XiaozhenHu, BinZhu   QinghuiZheng, ZijiaoZhang, GuoyingZhu, Qian Yu, ZhongJin, and Jia Zhu, ACSAppl. Mater. Interfaces,volume 9, 15388, 2017

43. Qinghua Zhang, Xu He, Jinan Shi, Qian Yu*,Ze Zhang, Longqing Chen,Bill Morris, Qiang Xu, Lin Gu*, Ce wen Nan*, NatureCommunications, volume 8,104,2017.

44. QianYu*, JoshKacher*, ChristophGammer, Rachel Traylor, Amit Samanta, ZhenzhongYang, Andrew Minor, Scripta Materialia, volume140, 9,2017

45. XiaoqianFu, Qingqing Ding, Zhaojun Xu, Tiejun Zhu, QianYu*,Ze Zhang, ScriptaMaterialia, volume 135,10, 2017,

46. Zijiao Zhang, Ze Zhang, Hongwei Sheng, ZhangjieWang,Bernd Gludovatz, Ze Zhang, Easo P. George, QianYu*, ScottX. Mao*and Robert O. Ritchie*, NatureCommunications, volume 8, 1, 2017.

47. ZijiaoZhang, Xiaoqian Fu, Qian Yu*,ScottX Mao, Jixue Li and Ze Zhang, Nano Research, volume 9,2796, 2016.

48. Jingjing Li, Qian Yu,Zijiao Zhang,Wei Xu, and Xin Sun, Applied Physics Letters, volume108, 201606, 2016.

49. Sun, Qi; Wang, Zhijie; Zhang, Zijiao; Qian Yu*;Qu,Yan; Zhang, Jingyu; Xiang, Bin*, ACS Applied Materials&Interfaces, volume 8, 2016.6303, 2016.

50. Josh Kacher, Qian Yu, ClaireChisholm, Christoph Gammer, Andrew M. Minor,In Situ TEM NanomechanicalTesting, Chapter, MEMS andNanotechnology, Volume 5, Part of theseries Conference Proceedings of the Societyfor Experimental MechanicsSeries pp 9-16, 2016

51. QianYu*, Minmin Mao,Qingjie Li, XiaoqianFu, He Tian, Jixue Li, Scott X. Mao, Ze Zhang, NanoLetters,volume 16, 1156, 2016

52. Zijiao Zhang, Minmin Mao, Jiangwei Wang, Bernd Gludovatz,Ze Zhang, Scott X. Mao, EasoP. George, Qian Yu*, RobertO. Ritchie*, Nature Communications, volume 6, issue1, 1,2015.

53. QianYu, Raj Mishra, Andrew Minor*,“Size-dependentmechanical properties of Mg nanoparticles used for hydrogenstorage”, AppliedPhysics Letters, volume 94, 2062,2015.

54. QianYu, Andrew Minor, MarcLegros,"In situ TEM nanomechanics", MRS Bulletin,invitedarticle, volume 40, 62, 2015.

55. QianYu, Liang Qi, Rachel Traylor,DavidRugg, Daryl Chrzan, John Morris, Mark Asta, Andrew Minor*, Science,volume 347, 635, 2015.

56. QianYu*, Hui Wang, Liu-ZhangOuyang,Yu-Jun Zhao, JiangWen Liu, Wei-Hua Wang*, Min Zhu*, NanoEnergy, volume 9, 80, 2014.

57. QianYu, Raj Mishra, John Morris andAndrewMinor*, Philosophical Magazine, volume 94, 2062, 2014.

58. QianYu, Liang Qi, Raj Mishra, Ju Li&Andrew Minor*, Proceedings of the National Academy ofSciences, volume110, 13289, 2013.

59. QianYu*, Jun Sun, John Morris, AndrewMinor, ScriptaMaterialia, volume, 57, 2013.

60. QianYu, Raja Mishra, Andrew Minor*, JOM,invitedarticle, volume 64, 1235, 2012.

61. QianYu, Liang Qi, Kai Chen, RajMishra, JuLi, Andrew Minor*, Nano Letters, volume 12, 887, 2012.

62. QianYu*, Suzhi Li, Evan Ma, JunSun,Andrew Minor, Applied Physics Letters, volume 100,063109, 2012.

63. QianYu, Qiaoyan Sun, Jun Sun,LinXiao*, International Journal of Modern Physics B,volume 24, 2466,2010.

64. QianYu, ZhiWei Shan, Ju Li, Xiaoxu Huang,Lin Xiao, Jun Sun* & Evan Ma*, Nature, volume463, 335,2010.

Selected Presentations

1. Qian Yu, TMS 2016, February 14-18,Nashville, TennesseeIn Situ TEM Characterization on Deformation of FeCoNiMnCrHighEntropy Alloy (Invitedtalk).

2. Qian Yu,   TMS 2016, February 14-18, Nashville,TennesseeIn Situ TEM Characterization on Size-related DislocationBehavior in Mg and Phase Transformation in Ti (Invited talk).

3. Qian Yu, MS&T 2015October 4-8, Columbus,OHHCP to FCCphase transformation in Titanium (Invitedtalk).

4. Qian Yu, “In situ TEM Nanomechanics”, The 7th international workshop on materials behavior at themicro- and nano-scale, June 22-25, 2014, Xi’an, China. (Invited talk).

5. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan, JohnMorris, Mark Asta, Andrew Minor, “InSitu Characterization on Oxygen Impurity Effects inα-Titanium”, TMS Annual Meeting& Exhibition, 2014. San Diego. (Invitedtalk).

6. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan,John Morris, Mark Asta, Andrew Minor, “TheEffect of Oxygen Impurity on the Mechanical Properties and Dislocation Dynamicin α-Titanium”, MRS 2014 Spring. San Francisco. (Invited talk).

7. Qian Yu, Liang Qi, Rachel Traylor, David Rugg, Daryl Chrzan,John Morris, Mark Asta, Andrew Minor, “OxygenStrengthening Effect in α-Titanium”, MRS 2013 Fall. Boston (Invited talk).

8. Qian Yu, “In Situ Characterization of Mechanical Propertiesand Deformation Mechanisms of Structural Metals”, Department of MaterialsScience and Engineering, Stanford University, June, 2013.

9. Qian Yu, “Mechanical Properties and Deformation Mechanisms ofStructural Metals at Multiscale”, Department of Materials Science andEngineering, Penn State University, April 24, 2013.

10. Qian Yu, “Multiscale Mechanical Properties of Structural MetalsInvestigated with In situ TEM”, HEMI center and Department of MechanicalEngineering, The Johns Hopkins University, March 28, 2013.

11. Qian Yu, “Multiscale Mechanical Properties of Structural Metals”,Department of Chemical Engineering & Materials Science, University ofCalifornia, Davis, April 12, 2013.

12. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, TMS, March3-6, 2013, San Antonio.

13. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, MRS FallMeeting, Nov 26-30, 2012, Boston.

14. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, M&M,July 29-Aug 2, 2012, Phoenix.

15. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor, TMS, March10-15, 2012, Orlando.

16. Qian Yu, “Pursuing both high strength and high ductilitystructural material”, Department of Materials Science and Engineering, MIT, Feb22, 2012.

17. Qian Yu, Evan Ma, Zhiwei Shan, Ju Li, Xiaoxu Huang, Lin Xiao andJun Sun, MRS Fall Meeting, Nov. 27-Dec. 1,2011. Boston, MA.

18. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor. GordonResearch Conference on Physical Metallurgy (GRS), July 30- August 05 2011,Stonehill College, Easton, MA. (Best posteraward)

19. Qian Yu, Liang Qi, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor. ElectronMicroscopy & Multiscale Modeling. May 22-24, 2011,Tahoe City, CA.

20. Qian Yu, Liang Qi, Kai Chen, Ju Li, Raj Mishra and Andrew Minor,ASM International Educational Symposium, April 19, 2011, Pollard Auditorium,Oak Ridge, Tennessee. (Invitedtalk)

21. Qian Yu, Raj Mishra and Andrew Minor, MRS Spring Meeting, 2011, SanCalifornia.

22. Qian Yu, Raj Mishra and Andrew Minor, TMS 2011 Annual Meeting & Exhibition February 27 - March 3, 2011, San Diego Convention Center,San Diego, California.

23. Qian Yu, Evan Ma, Zhiwei Shan, Ju Li, Xiaoxu Huang, Lin Xiao andJun Sun. MRS Fall Meeting, Nov. 27-Dec. 1,2010. Boston, MA.


Patents

1. Method for fabricatingmicro/sub-micro sample, J. Sun, W. Chen, Q. Yu, L. Xiao, PatentNumber:    2008100176304, China.